Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele se vztahují na zveřejňování nabídky zboží či služeb prostřednictvím webového rozhraní https://www.partyexpert.eu/ provozovaného společností

Party Expert EU s.r.o., se sídlem Střítež 282, 739 59 Střítež

IČ: 06002838

DIČ: CZ06002838                           

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70249

Adresa pro doručování: Party Expert EU s.r.o., Střítež 282, 739 59 Střítež

Telefonní číslo: Obchodní věci +420 737 485 398

                        Administrativa +420 607 638 700

Kontaktní e-mail: info@partyexpert.eu

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

           

 1. Úvodní ustanovení
  • Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
 • nabídkou je prezentace zboží nebo služby dodavatele prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů, kterou chce dodavatel zveřejnit na webovém rozhraní;
 • dodavatel je každá fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní nabídku. Dodavatelem může být pouze podnikatel ve smyslu § 420 občanského zákoníku;
 • kupujícím se rozumí osoba, která s dodavatel uzavírá kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, která byla zprostředkována prostřednictvím webového rozhraní;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele;
 • obsah představuje obsah webového rozhraní provozovatele a veškeré materiály a informace, předkládané provozovatelem jako součást služby;
 • prémiovými službami se rozumí služby, které jsou poskytnuty nad rámec zvoleného registračního plánu, jde zejména o služby placené reklamy, umístění banneru na webovém rozhraní, možnost vkládat marketingové články a další. Výčet jednotlivých prémiových služeb včetně jejich detailního popisu je uveden na webovém rozhraní;
 • registračním plánem se rozumí soubor služeb provozovatele, který je poskytován na určené časové období;
 • služba je činnost provozovatele, která dodavatelům umožňuje zveřejňovat nabídky a komunikovat ohledně nabídek s kupujícím, službou se dále rozumí i produkty, software a internetové stránky provozovatele;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a dodavatele;
 • užíváním služby se rozumí veškeré aktivity dodavatele na webovém rozhraní, zejména vkládání nabídek;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese https://www.partyexpert.eu/.
  • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a dodavatele při zveřejňování nabídky, objednávce registračního plánu, prémiových služeb nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní mezi provozovatelem a dodavatelem.  
  • Služby provozovatele, včetně případných prémiových služeb, jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem úhrady ceny služeb (včetně prémiových služeb).
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a dodavatelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
  • Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a dodavatelem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Registrací a dále též potvrzením na webovém rozhraní dodavatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

 1. Registrace a uživatelský účet
  • Pro zveřejňování nabídky, popřípadě objednávku prémiových služeb se musí dodavatel registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení nebo obchodní firmu, e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
  • E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je dodavatel povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu lze především upravovat nabídku dodavatele, objednávat prémiové služby a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
 2. Podmínky poskytování služeb
  • V průběhu registrace si dodavatel zvolí jeden z dostupných registračních plánů. Registrační plány jsou charakterizovány rozsahem služeb provozovatele. Konkrétní rozsah registračních plánů a služeb provozovatele je uveden na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní je taktéž uvedena cena za jednotlivé registrační plány.
  • Registrační plán bude dodavateli zpřístupněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin po tom, co dojde k úhradě ceny služeb podle článku 4 obchodních podmínek.
  • Provozovatel umožňuje bezplatný registrační plán pro první tři měsíce využívání služeb provozovatele. Rozsah tohoto bezplatného registračního plánu je uveden na webovém rozhraní. Bezplatný registrační plán je možné využít pouze jednou. Pokud v průběhu 3 měsíců nedojde k objednávce placeného registračního plánu, bude uživatelský účet včetně veškerých nabídek smazán. Pokud došlo v průběhu trvání bezplatného registračního plánu k objednávce prémiových služeb, bude uživatelský účet smazán po uplynutí doby, na kterou byly prémiové služby objednány.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu je možné objednat prémiové služby. Prémiové služby provozovatel umožní dodavateli využívat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy dojde k úhradě ceny služeb podle článku 4 obchodních podmínek.
 3. Vkládání nabídky
  • Nabídku lze zveřejnit prostřednictvím uživatelského účtu bez zbytečného odkladu po tom, co dodavatel vyplní a odešle příslušný formulář na webovém rozhraní.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku neuveřejnit nebo uveřejněnou nabídku odstranit, pokud nabídka:
 • není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
 • nesouvisí s obsahem a zaměřením webového rozhraní;
 • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
 1. multilevel marketingem a provizními systémy nebo
 2. neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
 3. nabízením erotických služeb, seznamovacích portálů, společnic a jiných obdobných služeb.
 • nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
  • Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že:
 • je vlastníkem zboží, které je předmětem nabídky, nebo je jinak oprávněn k tomu, aby nabídku podal;
 • je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem nabídky;
 • veškeré údaje, které při zveřejňování nabídky uvedl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • při užívání služeb provozovatele se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
  • Dodavatel dále prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah nabídky. Pokud dodavatel není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
  • Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 4.3 nebo 4.4 obchodních podmínek ukáže být nepravdivým, nebo pokud dodavatel poruší svou povinnost podle článku 4.4, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí osobou, má provozovatel nárok následně vymáhat po dodavateli náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Dodavatel se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob dodavatelem.
  • Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. zájemcům o koupi nabízeného zboží nebo služby) přímo kontaktovat dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že při komunikaci se třetími osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po dodavateli náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s dodavatelem spolupráci.
  • Nabídka musí být vždy aktuální. Proto se dodavatel zavazuje při každé změně týkající se podmínek prodeje nabízeného zboží a služeb provést úpravu nabídky, případně jeho odstranění.

 

 1. Platební podmínky
  • Na webovém rozhraní je uvedena cena za jednotlivé registrační plány a prémiové služby včetně všech daní a poplatků.
  • Registrační plány jsou hrazené vždy předem na určené časové období 6 anebo12 měsíců.
  • Cenu registračních plánů a cenu prémiových služeb lze hradit bezhotovostně před poskytnutím služby na bankovní účet provozovatele nebo bezhotovostně prostřednictvím platební brány. Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Závazek dodavatele uhradit cenu registračního plánu nebo prémiové služby je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet provozovatele.

 

 1. Reklamace
  • Práva dodavatele z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Dodavatel je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:
 • dodavateli nebyl zpřístupněn registrační plán nebo mu byl zpřístupněn registrační plán, který si neobjednal nebo není registrační plán poskytován po dohodnutou dobu;
 • nebyla zveřejněna nabídka dodavatele nebo nabídka nebyla zveřejněna s údaji, které dodavatel zadal (výjimku tvoří situace, kdy nabídka odporuje těmto obchodním podmínkám, právním předpisům České republiky nebo dobrým mravům);
 • prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.
  • Reklamaci je dodavatel povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
  • Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především zpřístupněním správného registračního plánu, zveřejněním správné nabídky nebo zpřístupněním prémiové služby. Kromě bezprostřední nápravy může dodavatel požadovat slevu z ceny služby, popřípadě může odstoupit od smlouvy, je-li vada služby podstatným porušením smlouvy.
  • Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne dodavateli z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

 

 1. Odpovědnost provozovatele
  • Dodavatel používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.
  • Provozovatel není prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služby, které jsou nabízeny na webovém rozhraní, neplyne-li z konkrétní nabídky něco jiného. Provozovatel nijak neodpovídá ani neručí za plnění povinností ze smluv, které jsou uzavřeny na webovém rozhraní mezi dodavatelem a třetí osobou (zpravidla kupujícím zboží dodavatele nebo uživatelem služeb dodavatele). Jednotliví dodavatelé jsou povinni stanovit vlastní podmínky prodeje a poskytnutí služby třetím osobám tam, kde to právní předpisy vyžadují (zejména co do splnění informační povinnosti vůči spotřebiteli).

 

 1. Doba trvání spolupráce a její ukončení
  • Uživatelský účet bude dodavateli zpřístupněn po dobu trvání registračního plánu. Po uplynutí doby, na kterou byl registrační plán předplacen, bude uživatelský účet dodavatele smazán, pokud nedojde k nové objednávce registračního plánu. Uživatelský účet nebude smazán dříve, než dodavatel vyčerpá objednané prémiové služby.
  • Nabídka dodavatele bude zobrazena po dobu trvání registračního plánu, pokud nedojde k jejímu odstranění z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů, nebo pokud jej neodstraní dodavatel. Dodavatel je oprávněn učinit tak kdykoliv. Dodavatel je povinen odstranit nabídku v případě, kdy tato nabídka již není aktuální. Nabídku lze upravit či odstranit prostřednictvím uživatelského účtu.
  • Prémiové služby jsou poskytovány na dobu, na kterou je dodavatel objednal a uhradil. Nevyužívá-li dodavatel všechny prémiové služby, nebo je nabídka odstraněna dodavatelem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá dodavatel nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby.

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele
  • Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být dodavateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Dodavatel se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  • Dále se dodavatel zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
  • V případě porušení povinnosti v článku 1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškeré nabídky dodavatele. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

 1. Ochrana autorských práv a ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
  • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele webového rozhraní či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
  • Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 
  • Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích osob.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí dodavatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále dodavatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  • Pokud se při užívání webového rozhraní dodavatel dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup dodavatele na webové rozhraní, a to bez jakékoliv náhrady. V tomto případě je dodavatel dále povinen uhradit provozovateli škodu, která provozovateli jednáním dodavatele dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

 1. Zpracování osobních údajů dodavatelů
  • Dodavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že v rámci využívání služeb provozovatele dle těchto obchodních podmínek dochází ke zpracování jeho osobních údajů nebo osobních údajů jeho zástupců provozovatelem, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Provozovatel zpracovává zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu), kontaktní údaje (adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo a emailová adresa), ekonomické údaje (např. bankovní spojení, údaje o finanční situaci apod.) a další údaje (informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní. Provozovatel získává tyto údaje přímo od dodavatele nebo z veřejně dostupných zdrojů. Pokud dojde k jakékoliv změně v těchto osobních údajích, je dodavatel povinen informovat provozovatele.
  • Provozovatel zpracovává výše uvedené osobní údaje na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy a poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek a na základě a za účelem splnění zákonem stanovených povinností. Provozovatel může dále osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely vymáhání a ochrany svých právních nároků. Provozovatel bude získané osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely.
  • Pokud k tomu dodavatel udělí souhlas, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s podmínkami uvedenými v tomto souhlasu. Jde zejména o souhlas se zasíláním obchodních sdělení a přímého marketingu. Osobní údaje poskytnuté za tímto účelem budou využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém bude dodavatel nabízet služby obdobné těm, které si dodavatel od provozovatele objednal.
  • Provozovatel je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies, a to na základě souhlasu, který dodavatel udělí příslušným nastavením internetového prohlížeče. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využívá dodavatel zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování služeb a analýzy chování uživatelů a marketingu.
  • Dodavatel bere na vědomí, že cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Webové rozhraní provozovatele využívá tzv. cookies první strany (nezbytné a výkonnostní cookies) a cookies třetích stran (funkční cookies, cílené a reklamní cookies). Používání souborů cookies může dodavatel odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Webové rozhraní využívá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC. Více informací o těchto službách je možné nalézt po kliknutí na tento
  • V rozsahu, jaký je nutný pro naplnění výše uvedených účelů, je provozovatel oprávněn osobní údaje předávat i dalším příjemcům. Těmito příjemci mohou být zejména účetní, společnost Google LLC (poskytovatel cookies), Facebook, Twitter, správci softwaru, atd. Kdo konkrétně osobní údaje zpracovává sdělí provozovatel dodavateli na jeho žádost.
  • Provozovatel nebude předávat osobní údaje do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu pro naplnění výše uvedených účelů v souladu s pravidly takového předávání stanovenými obecně závaznými právními předpisy.
  • Dodavatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenesení údajů jinému správci, právo na odvolání souhlasu, byl-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zpracování osobních údajů kupujících
  • Provozovatel a dodavatel vystupují ve vztahu ke kupujícímu jako společní správci osobních údajů. Dodavatel má za účelem plnění zprostředkované smlouvy přístup k osobním údajům kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště (popřípadě doručovací adresa).
  • Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujících uvedené v článku 12.1. obchodních podmínek výlučně za účelem splnění zprostředkované smlouvy.
  • Dodavatel je povinen osobní údaje uvedené v článku 12.1. obchodních podmínek zpracovávat výlučně prostřednictvím webového rozhraní. Dodavatel nesmí osobní údaje kupujících zpracovávat, zveřejňovat, rozšiřovat či ukládat mimo webové rozhraní, vyjma zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy s kupujícím (například vystavení faktury či zaslání zboží).
  • Dodavatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi dodavatelem a kupujícím. Dodavatel je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.
  • Informační povinnosti i výkon práv v souvislosti s osobními údaji kupujících zajišťuje provozovatel.
  • V případě, že se na dodavatele obrátí kupující se žádostí o výkon svých práv v souvislosti s jeho osobními údaji, je dodavatel povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu předat provozovateli, který ji vyřídí.
  • Pokud dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 12 obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po dodavateli náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace