Podmínky užití portálu PARTYexpert.eu

 

Tyto podmínky užití portálu PARTYexpert.eu (dále jen „podmínky užití“) upravují využívání této služby a dalších služeb dostupných na webovém rozhraní https://www.partyexpert.eu/ (dále jen „webové rozhraní“) a dále právní poměry vznikající mezi vámi a společností:

Party Expert EU s.r.o., se sídlem Střítež 282, 739 59 Střítež

IČ: 06002838

DIČ: CZ06002838                           

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70249

Adresa pro doručování: Party Expert EU s.r.o., Střítež 282, 739 59 Střítež

Telefonní číslo: Obchodní věci +420 737 485 398

                        Administrativa +420 607 638 700

Kontaktní e-mail: info@partyexpert.eu

jako provozovatelem webového rozhraní (dále jen „provozovatel“ nebo „naše společnost“ nebo jen „my“)

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní vyhledáváte zboží a služby, spravujete uživatelský účet nebo webové rozhraní pouze navštěvujete, je nutné se řídit zde uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Znění podmínek užití můžeme měnit či doplňovat, a to vždy písemnou formou. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek užití, za jehož účinnosti vznikly.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Jaké služby poskytujeme?

Provozujeme webové rozhraní, jehož prostřednictvím lze vyhledat nabídky zboží a služeb, které souvisí s pořádáním společenských událostí.

Dále se můžete prostřednictvím webového rozhrání zaregistrovat a komunikovat zde s jednotlivými dodavateli, objednávat zboží či služby a vkládat hodnocení.

Upozorňujeme na to, že naše společnost není dodavatelem služeb či zboží, které jsou předmětem vyhledávání. Jednotliví dodavatelé jsou uvedeni vždy v popisu dané služby či zboží.

 • Kdo vkládá nabídky?

Nabídky vkládají jednotliví prodávající zboží či poskytovatelé služeb odlišní od naší společnosti, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami -podnikateli (dále jen „dodavatelé“).

Vezměte na vědomí, že popis zboží, služeb i ceny jsou vkládány jednotlivými dodavateli a naše společnost neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost. Konkrétní podmínky prodeje nebo poskytnutí služby vám budou upřesněny přímo dodavatelem.   

Vezměte na vědomí, že pokud využijete nabídku některého z dodavatelů, vzniká smluvní vztah výlučně mezi vámi a daným dodavatelem, nikoliv též mezi vámi a naší společností. Na smluvní vztah se mohou vztahovat obchodní podmínky příslušného dodavatele.

 • Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr, upravující výhradně podmínky užívání webového rozhraní, se řídí zejména:

 • těmito podmínkami užití, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

a v otázkách zde neupravených právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.         

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
  • Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 • K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především poptávat nabízené zboží a služby, komunikovat s dodavateli a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Prostřednictvím uživatelského účtu je možné hodnotit dodavatele a jejich zboží či služby. Je zakázáno vkládat hodnocení, která:

 • zneužívají či omezují hospodářskou soutěž, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále reference erotického či pornografického charakteru;
 • obsahují kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje;
 • obsahují adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace;
 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy.

Vyhrazujeme si právo odstranit hodnocení, které uvedená pravidla porušují.

Bude-li na naší společnosti v souvislosti s obsahem hodnocení vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění, případně jiné obdobné plnění, zavazujete se v případě, že jste se dopustili porušení zákona či dobrých mravů, nahradit nám veškerou škodu, která nám v souvislosti s porušením vznikla.

 • Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A ODPOVĚDNOST
  • Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně podmínek užití, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 • Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 7. 2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace